Годишна данъчна декларация

Семинарът, с лектор Пламен Донев, разгледа всички въпроси свързани с облагането на типовете доходи на едно физическо лице както и коректното им описване в Годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.

{flv}2013.03.19-1-demo{/flv}

Ето въпросите, на които беше отговорено на семинара:

 • Какво обхваща брутния доход на едно ФЛ?
 • До кога най-късно ФЛ трябва да предаде своята годишна данъчна декларация?
 • Как се образува неговия облагаем доход?
 • Как се различават данъчна основа и облагаем доход?

 • За ЕТ:
  • Как се облагат реализираните от ЕТ доходи?
  • Какъв е редът и как точно се образува облагаемия доход?
  • Кои точно разходи и приходи от дейността на ЕТ е задължително да се изключат от счетоводния финансов резултат с цел дефинирането му за данъчно преобразуване?
  • Как се образува годишната данъчна основа за доходи?
  • Как да ползваме остъпката при ранно плащане на данъка?
  • ЕТ може ли да приспадне от своите доходи разходите си по дарения?
  • Един ЕТ какви данъци върху своите разходи дължи?
  • В декларираните в Приложение 3 от ГДД на ФЛ какво трябва да съдържат договорите от друга стопанска дейност?

 • За земеделските производители:
  • Какъв е размера на разходите признати нормално?
  • Как да декларират и обложат своите доходи?
  • Кога в случай на облагане на дохода нямаме право да ползваме нормативно признати разходи?
  • При продажба задължени ли са да издават касови бележки?
  • Как се описва документално една сделка между ЮЛ и земеделски производител?

 • Когато изплащаме доход на ФЛ трябва ли да удържаме авансов данък?
 • Как се описват документално приетите авторски възнаграждения?
 • Как са задължени артисти/изпълнители да документират възнагражденията, които са получили?
 • Ако артист/изпълнител е получил фактура за своето възнаграждение трябва ли да му се издава и сметка за изплатената сума?
 • При изплащане на заплати за извънтрудови отношения кога трябва да приготвим сметка за изплатените суми?
 • При извънтрудови отношения какви са признатите по закон разходи?
 • Ако платецът на доход на едно ФЛ е удържал, но не е внесъл авансов данък по ЗДДФЛ, ФЛ носи ли някаква отговорност?

Целия семинар може да гледате на сайта Accounting Seminars