Значението на размяната в съвременните цивилизования общества

Значението на размяната в съвременните цивилизовани общества. Никога в историята размяната не е достигала до такива обширни размери, каквито ние виждаме в съвременните европейски общества. Съвременното стопанство на културните народи е почти изцяло разменящо стопанство. А за това и учението размяната заема в политическата икономия толкова важно место, че по мнението на някои учени, както например в последно време на Маклеод, границите на това учение се сливат с границата на самата наука.
Действително, ролята на размяната в съвременния икономически живот на обществото е грамадна: размяната прониква, както в условията на производството, така и в условията на разпределението на продуктите. Пазарната цена на предметите се явява този нервен възел, който свързва всичките отделни стопанства. Производството на предметите в настояще време зависи не от количеството на потребностите на обществото, не от действителните негови нужди, а от пазарната цена на предметите. Всичката планомерност на днешното производство се основава на предположението, че ако някой предмет до настоящата минута се продавал по една определена цена, то и в бъдеще, вярва се, че продажбата ще бъде на същата цена. Заедно с това повдигането по каквито и да било причини цената на предмета или само очакването на нейното покачване поражда увеличение в производството на този предмет. И обратно, с понижението цената на предмета се намалява производството му. Разбира се че основата, на която стои съвременното производство има за следствие твърде често погрешни сметки, което поражда не само отделни, но и общи разорения, които наричат кризиси. И колкото е по-широка продажбата, толкова по-голяма маса причини влияят на производството. Затова в страните и в отраслите на промишлеността, които работят за световния пазар, положението на производството е най-много непостоянно, съществуването на хората, които се заети с него, е най-малко обезпечено.
Колкото и да е голяма връзката между производството и размяната, още по-обширно значение има последната в областта на съвременната форма на разпределението продуктите на националния труд. Работникът продава своята работна сила, земевладелеца продава правото за ползуване от неговата земя, селския стопанин, манифактуриста, фабриканта, занаятчията, търговеца - продават собствените си стоки. Частта, която получават всичките тези класи на обществото от ежегодно произвеждания национален продукт се определя от съществуващите в дадено време и в дадена страна условия на размяната. При такова значение на размяната, когато от нея се определя направлението на производството и участието в разпределението продукта на националния труд, изследването на разменната ценност се явява един от най-важните въпроси в политическата икономия.