Класификация на предметите по условията, които регулират тяхната цена

Класификация на предметите по условията, които регулират тяхната цена. Предметите по условията, които регулират тяхната цена могат да бъдат разделени на четири разреда.
Първият разред съставляват всичките предмети, с изключение на земята, количеството на които е безусловно ограничено. Такива са: антикварните вещи, вината, които се доставят само от известна почва, произведенията на художниците. Към този същия клас требва да се отнесат и предметите, количеството на които макар и да може да бъде увеличено, но, по причина, че те се намират в частен или държавен монопол, тяхното умножение зависи напълно от волята на монополиста.
Към втория разред се отнасят предметите, количеството на които може да бъде увеличено и действително се увеличава съразмерно на търсенето им. И при това, количеството на труда и капитала, което е потребно за произвеждането на еднородните предмети, приблизително е еднакво. Такива са всичките продукти на обработващата промишленост.
Третият разред съставляват предметите, количеството на които се увеличава с нарастването на тяхното търсене, но количество на труда и капитала, което е потребно за произвеждането на еднородните предмети от този разред, не е еднакво. Тук принадлежат произведенията на добиващата промишленост.
Най-после, в четвъртия разред влизат имуществата, които служат обикновено като източник на доход, чрез тяхното отдаване за временно ползуване, така също и предметите на купуването и продаването. Главните видове от тези имущества съставляват земята и къщите.
Условията, които определят цената на всеки един и от тези четири разряда предмети, са различни.