Понятието разменна ценност и цена

Понятието разменна ценност и цена. Разменна ценност се нарича количественото отношение, в което някой предмет се разменя с друг предмет. Требва да различаваме разменна ценност от цена. Под последната се разбира разменното отношение на предметите към парите.
По-горе в отдела на производството, ние вече казахме, че труда макар и да се явява като главен фактор, който определя разменната ценност на грамадно количество продукти на човешкия труд, но в съвременната икономическа организация той не е единствения фактор в това дело. Там ние се докоснахме мимоходом до тези причини, поради които в съвременния икономически строй, наред с труда, съществуват и други условия, които образуват разменната ценност на предметите. Сега, в отдела на размяната, ние ще разгледаме тези условия с по-голяма подробност.
Анализа на разменната ценност ще бъде изложен от нас в следния порядък. В отдела на размяната се разглежда цената само на материалните предмети. Цената обаче на правата върху вещите и личните услуги, а именно, цената за право на ползуване от земята, от домовете, от паричния капитал, от работната сила - която определя доходите на земевладетелите, домовладетелите, паричните рантеи и работниците - влиза в отдела на разпределението.