Условията, които определят цената на предметите, количеството на които е безусловно ограничено

Цената на предметите от първия разред, количеството на които е безусловно ограничено, се определя единствено от търсенето и предлагането.
Какво нещо е предлагане и търсене? Под предлагане на една стока разбират количеството й, което се предлага за продажба, количеството, което в дадено време и място може да бъде получено от хората, които желаят да купят тази стока. Под търсене на стоката разбират не просто желание да се купи стоката, а желание, което е съединено с възможността тя да се купи.
Като дават това обяснение, - казва Мил - обикновено предполагат, че вече не остават никакви затруднения и че вече цената се определя от пропорцията между това реално търсене и предлагане. Но тези изражения не удовлетворяват човека, който иска ясни понятия и съвършено точно изражение за тях. Неизбежна е тъмнотата в изражението, което толкова е нелогично, каквато е пропорцията между две вещи от не еднакъв род. Каква пропорция може да има между количество и желание, макар това желание и да би било съединено със средства? Пропорцията между търсенето и предлагането е понятна само тогава, когато под търсене ние разбираме количеството на вещите, за което съществува търсене, и започнем да разбираме тази пропорция, която се намира между предлагаемото количество, и количеството, за което съществува търсенето. Освен това, требва да се каже, че количеството, което се изисква даже и в дадено време в дадено место, няма неизменяема величина. То се изменя съобразно цената. Ако предметът е евтин, то обикновено търсенето му е по-голямо, отколкото когато е скъп. По такъв начин търсенето отчасти се определя от цената. А по-горе казахме, че цената се определя от търсенето. Това видимо противоречие се разрешава твърде просто.
Като под думата търсене разбираме изискуемото се количество, и като помним, че това количество не е неизменяемо, а въобще се изменя съобразно с цената, нека предположим, че в дадено време търсенето е по-голямо от предлагането, т. е. хората са готови да купят по пазарната цена по-голямо от това количество, което се предлага за продаване. От страна на купувачите започва съперничество и цената се повдига; до колко обаче се повдига тя? Някой ще предположи, че тя се повдига пропорционално на недостатъка от стоката, т. е. ако търсенето е по-голямо от предлагането на една трета част, то цената се повдига на една трета. Не, съвсем не е така. Когато цената се повдигне на една трета част, търсенето все още може да си остане по-голямо от предлагането, може и при тази повдигната цена да се търси повече стока, отколкото е възможно да се купи от нея; и съперничеството между купувачите ще продължава. Обратно, съперничеството може да се прекрати по-скоро, преди цената да се е повдигнала пропорционално на недостатъка. Като се повдигне цената по-малко, отколкото на една трета част, стоката може да стане на една цяла трета част повече от средствата или наклонностите на купувачите. На каква обаче степен ще се установи повдигането на цената? На такава, която уравнява търсенето и предлагането, на цена, която отстранява излишната трета част от търсенето или привлича на пазарището излишни продавачи с количество стока, което съответствува на търсенето. Когато по този или по друг път или и по двата тези пътища заедно, търсенето стане равно на предлагането, престава да го превишава, вдигането на цената се установява.
Толкова също е прост и противоположния случай. Нека предположим, че не търсенето е по-голямо от предлагането, а предлагането е по-голямо от търсенето. Съперничеството ще бъде сега от страна на продавачите: излишното количество стока може да намери за себе си продажба само с това, като предизвика в търсенето увеличение, което да се равнява на излишъка на стоката. Това става чрез поевтиняването на стоката: цената пада и стоката става достъпна за по-голямо число потребители или предишните потребители са склонни да увеличат покупките, си. Когато падането на цената достигне до предела, по-ниско от който собствениците на стоката не са съгласни да я продават, това е равносилно с отстранението на една част от предлагането в пазарището. По такъв начин, тук търсенето и предлагането се уравнява, с увеличение търсенето чрез намалението цената на стоката или с отстранението на част от предлагането на стоката в пазарището.
Макар класа на тези стоки, количеството на които не може да бъде увеличено съответствено с търсенето, а затова цената им се определя изключително от търсенето и предлагането, е твърде незначителен, не следва да заключаваме, че закона на търсенето и предлагането играе нищожна роля в размяната. Напротив, този закон има голямо приложение, понеже той оказва влияние на всичките предмети, които подлежат на размяна. Всяка стока изисква време за произвеждането и превозването й. А затова увеличеното търсене на каквато и да е стока не може да бъде удовлетворено веднага и цената на стоката се увеличава и ще се удържи на този предел, докато разширението на производството или превозването не уравни предлагането с търсенето. Още по-голямо значение, както ще видим по-надолу, има закона на търсенето и предлагането в областта на разпределението на националния доход между обществените класи.