Условията, които определят цената на предметите на обработващата промишленост

Преминаваме към условията, които определят цената на обширния клас на предметите на обработващата промишленост.
Може или не може да бъде уголемявано количеството на стоката съответствено на търсенето, все ранно има минимум цена, която е необходима за непрекъснатото й произвеждане. Произвеждането на стоката не може да продължава, ако съществуващата на пазара нейна цена е недостатъчна да възнагради стойността на производството с прибавяне на обикновената в дадено занятие печалба. (Размера на печалбата в различните промишления занятия, както ще видим по-долу е различен. Главните причини на това се заключават в нееднаквостта на риска, грижите, привлекателността на занятията, в нееднаквостта на висотата на техническото образование, което се изисква при различните занятия). Хората, на които капитала е вложен в някое предприятие и не може да бъде лесно изтеглен от него, продължават понякога производството, за да запазят търговските си отношения, не само без печалба, но даже и със загуба, но очакват по-добро време. Когато е очевидно, че е невъзможно да се очаква от занятието печалба равна на тази, каквато обещават в дадено място други занятия, които представляват по своите свойства еднаква степен на привлекателност, то капитала или се изтегля от предприятието, или, поне не се замества с нов съразмерно с изхабяването му. Така също, когато цената на предметите на някой отрасъл на занаятчийското или кустарното производство се държи продължително време на такова ниско равнище, че не покрива стойността на производството заедно с печалбата, която доставя на обикновените занаятчии и пазарджии обикновените средства за съществуване, производителите прекъсват своите занятия и преминават или към други самостоятелни занятия, или се обръщат в наемни работници. Затова стойността на производството с прибавянето на обикновената печалба, или обикновената заработка може да се нарече необходима цена на всичките предмети, които се произвеждат чрез труд.
Ако производството на стоката може да се разширява съответствено на търсенето й, то при условия на свободно и деятелно съперничество тази необходима цена играе роля и на максимума, около който се колебае цената на стоката. Ако цената на стоката е такава, че производителите й получават печалба в размер по-голям от обикновения, то предлагането на такава стока се увеличава и цената й се намалява. Обратно, ако цената на стоката падне по-ниско от уровена на необходимата цена, то предлагането на стоката се намалява и цената й се увеличава.
Следователно, законът на разменната ценност на стоките, производството на които се разширява съответствено с търсенето, се изразява в това, че цената на такива стоки има тенденция да се определя от стойността на производството с обикновената печалба.