Елементите, които определят стойността на производството

Във всяко отделно предприятие на обработващата промишленост стойността на производството се стои главно от количеството на труда, а в стопанство, което се води чрез наемен труд, от количеството на работническата заплата, която е потребна за създаването на продуктите и от стойността на капитала, който се изисква от промишленото дело. Стойността на капитала се състои от разходите за придобиването на материалите и оръдията на производството, за помещение и доставяне стоката на пазарището. Освен тези най-главни съставни части на стойността на производството съществуват още маловажни и случайни. Тук разбираме рентите за земите, на които са построени промишлените заведения и налозите, с които са обложени много от предметите за потребление.
При еднакво изменение стойността на производството на всичките предмети, разменната им ценност си остава предишната. С изменението стойността на производството на един предмет, обикновено под влиянието на конкуренцията, се изменя и неговата разменна ценност. Но ако изменението в стойността на производството е станало в равно време във всичките предмети, то разменната им ценност си остава предишната. Това положение е логическо извлечение от определението на разменната ценност като отношение, в което едни предмети се разменят с други. А взаимното отношение на предметите не се изменя от причини, които действуват еднакво и на двата предмета. Друго нещо е общото повишение или понижение на цените. То не само съвършено е възможно, но и твърде често има местото си в съвременната действителност. Тук се изменя разменната ценност на всичките предмети по отношение към един предмет, който играе ролята на общ мерител на ценностите. Причините за общото изменение на цените ще бъдат разгледани при изложението на паричното обръщение.
Общото повдигане или падане на работническата заплата изменя стойността на производството на такова грамадно болшинство от разменяемите предмети, че строго прилича на хипотетично предположение за общо и равно изменение в стойността на производството. При общото повдигане или падане на работническата заплата, всичките стоки, които се произвеждат чрез труд, продължават да се разменят в предишните отношения и произхожда само изменение във величината на принадената стойност на страната. В първия случай принадената, стойност се намалява, в втория се увеличава.