Вътрешна и пазарна разменна ценност

Разменната ценност на стоката, която възнаграждава стойността на производството с обикновената печалба, наричат „естествена", „вътрешна" ценност за различие от пазарната цена, по която стоката се продава в дадена минута на пазарището. Вътрешната ценност представлява център, към който се стремят пазарните цени, които постоянно се колебаят от изменението на отношението между търсенето и предлагането. Ако вземем значително число години, то средната пазарна цена съвпада с вътрешната ценност, но твърде рядко напълно съвпада с нея в която и да е дадена минута. По твърде сполучливото сравнение на Мил, колебанията на пазарните цени се наподобяват на вълнението на морето. Морето се стреми към уравнение, но никога не бива с точност в равно положение. Неговата повърхност постоянно се движи от вълните и често се възмущава от бурите. Достатъчно е това, че няма поне в откритото море нито една точка, която постоянно да бъде по-висока от друга. Всеки пункт на морето по ред се повдига и пада, но океана запазва своето равнище.