Обикновеното значение на думата „протекционизъм”

Думата „протекционизъм" се употребява понякога в широка смисъл, като се разбира под нея всякакво вмешателство на държавата в икономическия живот - за да защити интересите на някои класи или за развитието на националното производство и търговия. Но обикновеното значение на тази дума е много по-тясно. Когато я употребяват без по-нататъшно обяснение, под нея се разбира покровителстване на националната промишленост чрез забрана и стеснения, посредством митата, превоза на чуждестранните стоки. Такъв ограничен смисъл даваме и ние на думата протекционизъм.
Най-ранната система, на която се е основавала регламентацията на външната търговия, е била така наречената системата на меркантилизма. Меркантилната система виждала всичката полза от външната търговия само във внасянето на пари, давала изкуствени насърчения за изнасянето на стоките и стеснявала техния внос. Единствени изключения от това общо правило са били тези, които произтичали от самата система: за материалите и оръдията на производството се е допускал свободен внос и се забранявал техния износ. Това се е правело с тази цел, щото манифактуристите, като се снабдявали по-евтино с елементите на производството, могли по-евтино да продават и затова повече да изнасят.
Преувеличеният възглед на меркантилистите за значението на благородните метали и грешката на тяхната политика за външната търговия вече са разяснени, сега за главно основание за регламентацията на външната търговия служи покровителството на отечествената промишленост. Това покровителство се изразява тук в забраната или стеснение, посредством митото, внасянето на тези чуждестранни стоки, които могат да се произвеждат в самата страна.