Условия, които определят величината на печалбата на класа на предприемателите

От казаното се вижда от какви условия се определя величината на печалбата на предприемателския клас.
I. Величината на печалбата на предприемателския клас зависи преди всичко от величината на принадената стойност, която се създава от националния труд и която постъпва отначало в ръцете на предприемателите. При дадено число работници и дадена продължителност на работния ден, величината на принадената стойност, както това е обяснено вече в главата: „Капиталистическо стопанствено предприятие", се определя от отношението на необходимия труд към принадения труд или, което е все същото, от отношението на стойността на работническата заплата към принадената стойност. Колкото по-голяма част от работния ден съставлява принаден труд, толкова по-голяма е принадената стойност, толкова по-голяма е и предприемателската печалба. Необходимият труд може да бъде намален по два начина: 1) чрез съкращаване количеството на употребяваните от работника продукти; 2) чрез повдигане производителността на труда. В последния случай потреблението от работниците може да се увеличава и без да се гледа на това, принадената стойност и предприемателската печалба ще се увеличава. Вследствие на почти непрекъснатото в най-ново време в Западна Европа повдигане производителността на труда, както в добивната, така и в обработващата промишленост, принадената стойност и предприемателската печалба нарастват изключително по този начин. Но тъй като печалбата е прието да се изразява не с количеството на произведения продукт и не с отношението й към изменяемия капитал, а с отношението на промишления доход към всичкия изразходен в делото капитал, както постоянния, тъй и изменяемия, то от тук се получава такъв видимо странен факт: сумата на печалбата на предприемателския клас, изразена в продукти или пари, се увеличава не само абсолютно, и не само относително, като част от целия национален доход, но се увеличава и като среден доход в класа на предприемателите и в същото време процентът па печалбата се понижава.
Работата се състои в това, че трябва да се различава величината на печалбата като доход и процента на печалбата. Трябва да отбележим, че на това различие, което има огромна важност във въпросите на разпределението, до Родбертус никой не е обърнал внимание. Понижението на равнището или, което е все същото, процента на печалбата не означава още намаление на общата й сума. Печалба в 20% от капитал равен на 100 000 лева се равнява па 20 000 лева. Да предположим, че печалбата се понижи от 20 на 15%, но в същото време се удвои общата сума на капитала, 15% печалба от капитал 200 000 лева дава 30 000 доход. Увеличението в най-ново време на общата сума на предприемателската печалба, както абсолютно, така и по отношение на целия национален доход, което се съпровожда с намаление процента па печалбата, е най-доброто доказателство за бързото увеличение на капитала. Действително, ако с нарастването на националния капитал се е умножило и числото на предприемателите, то дохода на всеки от тях поотделно не би се увеличил. Увеличената сума на печалбата би се разпределила между по-голямо число предприематели. Но в съвременното общество, както вече знаем, става съвършено обратно. Капиталите есе повече се концентрират, едрите предприятия все повече изтикват дребните и средните. Броят на капиталистите и предприемателите, като нараства абсолютно, се намалява по отношение към цялото население и нарастването на националния доход, а затова средният им доход се увеличава. Като губят от пониженото равнище на печалбата, те печелят от увеличението на нейната сума; доходите им, както в форма парична, така и в форма на продукт. се увеличават.
II. Освен величината на принадената стойност, която постъпва отначало в ръцете на предприемателите, размерът на предприемателската печалба зависи от величината на поземлената рента. Колкото по-голяма част от принадената стойност поглъща поземлената рента, толкова по-ниска е величината на предприемателската печалба.
III. Това също трябва да се каже и за зависимостта на размера на предприемателската печалба от съществуващата в страната пазарна величина на процента на заемните капитали. Колкото е по-малък процента на капитала, толкова при останали равни условия по-голяма е величината на предприемателската печалба.