Разпределение на предприемателската печалба между отделните предприятия

Такива са условията, които определят величината на печалбата на предприемателския клас. Разпределението обаче на този доход между отделните предприематели зависи: 1) от колебанието на цените; 2) от различието на занятията; от размера на вложения в предприятието капитал; 4) от деловите способности на предприемателя.
Непрекъснатите изменения, които стават в търсенето и предлагането на стоките, имат за резултат че, при тези същите разходи на производството, цената на едни стоки временно се повдига, на други - временно се понижава, вследствие на което произхождат постоянни колебания в процента на печалбата на разните предприематели.
Много по-устойчива причина за разликата на печалбата на предприемателите се явява това обстоятелство, че процентът на печалбата в различните занятия не е еднакъв. Главните причини за това са: нееднаквост на риска и нееднаквостта на привлекателността или неприятността, каквито представляват различните промишлени занятия.
Като дава капитала в заем под най-вярно обезпечение, владетелят почти не се подхвърля или съвсем не се подхвърля на риск. Но ако той сам води предприятието, неговият капитал се подхвърля на някаква, а в много случаи на голяма опасност да загине отчасти или съвършено. За тази опасност предприемателя изисква за себе си възнаграждение, другояче той няма да се подхвърля на нея. По такъв начин, една от причините, от които зависи разликата в процента на печалбата в различните занятия, са явява застрахователната премия. Колкото по-голям риск представлява занятието, толкова по-голям е в него процента на печалбата. Например, печалбата на заводчика, който прави барут, трябва да бъде значително по-висока от средното равнище, за да го възнагради за особения риск, на който се подхвърля неговия капитал. Но ако особеният риск на известно занятие може да бъде обезпечено с определено плащане, като например в мореплаването, то застрахователната премия става правилна статия за разходите на производството и възнаграждението, което се получава за това плащане от владетеля на кораба или от товара, не влиза в сметката на неговата печалба, а влиза в сметката на сумата, която покрива разходите, които той направил от капитала.
Друга причина, която поражда различен процент на печалбата в занятията, се състои в по-голямата или по-малката привлекателност на делото. Стопаните на бойниците получават процент на печалбата значително по-висок от средния, тъй като тяхното занятие, сравнително, е неприятно.
Когато направим изваждане за тези причини на неравенството, то ще трябва да кажем, че процента на печалбата във всичките промишлени занятия има тенденция да се уравнява, т.е. занятията от еднакъв риск, еднаква приятност представляват еднаква вероятност за получаването на равен процент печалба от разходвания в делото капитал.
Разходвания в делото капитал, като се явява в всичките промишлени занятия главен фактор за величината на печалбата от предприятието, в занятията от еднакъв риск и еднаква приятност изпъква в тази си роля особено решително. Различията в процента на печалбата тук се дължат преди всичко на нееднаквите качества на предприемателите, на нееднаквото им промишлено изкуство. Ако от две занятия с равен риск и приятност в едното процентът на печалбата бъде продължително време по-голям, отколкото в другото, то капиталът ще отива към занятието, което обещава по-голяма печалба и ще излиза от занятието, което дава по-малко печалба до тогава, докато средната величина на очакваните ползи не се уравни в двете занятия. Този прилив на капиталите от едно занятие, в друго поддържа равновесието на процента на печалбата в разните промишлени отрасли и установява така наречената средна печалба в страната. Във всека страна печалбата в промишлените предприятия се стреми към равно равнище, макар въобще да се колебае ту в една, ту в друга страна от средната величина на процента на печалбата.