Рента от земята под постройки

Ако в селското стопанство поземлената рента се образува от плодородието и от положението на почвата, в минералната промишленост - от богатството на рудите, мините и местонахождението им, то и само местонахождението на земята, тоест, нейното географско и топографско положение, може да извика рента при употребата на почвата под постройки.
Най-важния по размера си вид на рентата от застроената земя съставлява рентата от къщите в градовете. Образуването на рентата от застроената земя в градовете може да бъде обяснено по следния начин. При възникването на градското население застрояват преди всичко благоприятно разположените поземлени участъци. При нарастване търсенето на жилищата постепенно се застрояват местата, които са разположени по-малко благоприятно. Къщите, които са застроени в първите участъци, имат по-висока потребителна ценност в сравнение с къщите, които са построени на по-малко благоприятно разположените участъци. Наемната заплата за първите къщя е по-висока. И тази разлика в наемната цена на къщите, която зависи само от това, че къщите се намират на различни участъци, а не от различието в количеството на труда, който е потребен за построяването на дадени къщи, съставлява рентата от земята под постройки или, както казват другояче, къщна рента. При понататъшно търсене на жилища се заема земя за постройки от трети разред; тогава се явява рента на местата от втория разред и т. н. Тъй като градското население постоянно нараства, градовете се разширяват, то къщната рента постоянно се увеличава. Направата на парен или конно-железен път в големите градове уравнява до някоя степен рентата от къщите, които са направени в центъра и по краищата.
Като се ползува от цялото предидущо изложение, читателят лесно може да си обясни образуването и изменението височината на другите, много по-малки видове рента от местата под постройки, като например рента за местата, които се заемат от докове, пристанища и пр..