Условия за височината на поземлената рента – Част 3

Условията, които определят цената на земеделските продукти и нейните изменения, бяха разгледани в отдела на Размяната. Тук ни предстои да направим само няколко показания за влиянието, което оказва изменението цената на земеделските продукти върху движението на височина на поземлената рента от обработваемите класове на почвата, каквото движение може да се изрази в увеличението, намалението или състоянието на височината на паричната поземлена рента, т.е. поземленият доход от всеки от обработваемите класове на почвите може да си остава предишния или да се повдигне, или да се понижи.
Всичките причини, които основателно изменят цената на продуктите на почвата, изменят в същото направление височината на поземлената рента от обработваемите класове на почвите. Цените на продуктите почти се изменят от повдигането или падането ценността на парите; от увеличението или намалението производителността на труда в земеделското производство; от увеличеното търсене на такива продукти на почвата, количеството на които не може да бъде увеличено (известни видове лозя); от въвеждането или отстранението, увеличението или намалението на митата върху селскостопанствените продукти.
Увеличението или намалението на паричната рента, което произхожда от изменението ценността на парите, не изменя имущественото положение на притежателите на земята, тъй като с изменението ценността на парите съответствено нарастват или падат цените не само на продуктите от почвата, но и на всичките предмети.
Съвършено друго значение за имущественото положение на притежателите на земята има изменението цената на продуктите на почвата, което произхожда не от страна на парите, а вследствие измененията, които са станали в условията на производството или размяната на земеделските продукти. В това отношение повдигането цените на продуктите е полезно за притежателите на земята, понижението им - вредно. Причината на едно такова изменение цената на продуктите на селското стопанство бива временна, скоро преходяща, като например плодородие или неплодородие, или пък действува продължително и в случай, че се развие в едно направление, получава постоянно значение. Такава причина, която основно влияе върху изменението цените на продуктите, се заключава в увеличението или намалението производителността на труда и транспорта на земеделската промишленост или, да се изразим по-определено - в увеличението или намалението количеството на труда, който е необходим за получаването и доставянето на продукта от поземлените участъци, които се обработват при най-малко благоприятни обстоятелства. Умалява ли се количеството на труда в стопанствата върху най-малодоходните земи - цената на продуктите се понижава; увеличи ли се количеството на труда - цената па продуктите се повдига.
Влиянието на прогреса на селскостопанствената техника върху височината на рентата не е еднакво и зависи от характера на усъвършенстванията.
Има усъвършенствания, които дават възможност да се произведе на това същото пространство земя по-голямо количество продукти. Напр., плодопроменящата система открива възможност първо, да се произвежда жътва на всеки участък всека година, като се отстранява необходимостта да се оставя земята празна от три години едната и второ, дава възможност да се поддържа по-голямо количество добитък, от което се получава по-голямо подобрение, което извиква плодородие в земята. От въвеждането на подобно усъвършенстване предишното количество продукти се добива от по-малко пространство земя, вследствие на което обработването на най-неудобната й част може да бъде изоставено. В резултат от това се появява понижение цената на земеделските продукти, понеже цената им ще се определи сега от стойността на производството върху земя от по-добро отколкото преди качество. По такъв начин при въвеждането на подобрения от разглеждания порядък подобрения, които спестяват земята, се намалява не само паричната рента, но и рентата във форма на продукт; следователно рентата пада двойно. В практически примери от такова понижение на рентата недостатък няма. Продължителната земеделска криза в Германия в 20-те години от настоящето столетие зависела, най-вече от силното развитие на селскостопанствената техника без съответното нарастване на населението в същото време. Положението на селскостопанствената рента, което се извършва в наше време в Англия, Франция и Германия е резултат на техническия прогрес, който е направен от Съединените щати в производството и транспорта на земеделските продукти.
Но има усъвършенствувания от друг род, при които се намалява само количеството на труда, който се употребява за обработването на земята или транспортирането на продуктите, но не представлява възможност да се получава от този същия площад повече продукти. Такива са например усъвършенствуванията в земеделските оръдия. Подобренията от подобен род, като не намаляват рентата в продукти, понижават паричните доходи на земевладетелите при условие на съответствено подобрение с падането цената на продуктите.
От това следват три важни положения. Прогреса на селскостопанствената техника и понижението цената на земеделските продукти не са две явления, които се съпровождат необходимо едно от друго. Първото явление извиква непременно второто, а заедно с това извиква и намаление на паричната поземлена рента само когато не се извършва едновременно преход към по-лоши почви. При разширението на земеделската експлоатация върху по-лоши почви цените на продуктите могат да се повдигнат или да си останат предишните, без да се гледа на станалите усъвършенствувания. Това явление ще има мястото си, когато се увеличи или се запази предишната стойност на производството на продукта върху най-лошите почви, които са влезли за първи път в експлоатация, когато производителността на труда върху предишните почви може в същото време да нарасне. Понижението цените на земеделските продукти вследствие на техническия прогрес понижава паричните ренти само в този случай, ако едновременно не става заемане на лоши почви. При преминаването обаче към лоши земи, рентите както в продукти, така и паричните, могат да се повдигнат без да се гледа на понижението цените на земеделските продукти.
3. Ако увеличението количеството на труда и капитала върху обработваемите почви се съпровожда с умножение на продукта, то рентите в продукти нарастват; а при условие на увеличение или запазване на предишната цена на продуктите, а също така и при понижението й само до известен предел, нарастват и паричните ренти.