Редът на разпределението се определя от организацията на производството

Всичките предмети, които са удобни за удовлетворение на човешките потребности и които влизат в състава на общественото богатство, представляват продукти на труда и при това, най-вече, на труда от последната година. Формите на разпределението продуктите на труда се определят от организацията на производството. При организацията на производството, когато всичките три негови елементи - земята, труда и оръдията на труда - се намират в разпореждането на общината или принадлежат на самия производител, продукта на труда постъпва изцяло във владение на производителя. Такава била формата на разпределението в ловджийския бит; такова било разпределението в патриархалните общини на земеделския бит - до възникването института на робството. Земята и оръдията на труда принадлежали на цялата община, са били предмети на общинното владение, а затова и продукта на труда съставлявал собственост на членовете на общината. Робството се явява и се развива у всичките народи след прехода им от ловджийския бит към земеделския. При ловджийския бит, обръщането победения неприятел в роб не принася никаква полза на победителя; освобождението му също не е в интересите на победителя, понеже борбата могла да се възвърне отново. Ловджийските племена обикновено убиват, принасят в жертва или изяждат победените неприятели. При преминаването към пастирския бит, а още повече към земеделския, за победителя се явява интерес да запази живота на своя неприятел, понеже като направи последния роб, победителя се ползува от продуктите на неговия труд. С появяването института на робството за пръв път се явява постоянната, „юридическата" експлоатация на един обществен клас от друг; на съдбата на единия клас се пада труда, на съдбата на другия - ползуването от неговите продукти. От робската организация на производството се определя и формата на разпределението продукта на труда. Тъй като господаря е бил притежател на земята, труда и оръдията, то от неговото усмотрение се определяли частите за робите; всичко обаче, което оставало след това от произведения с труда на робите продукт, съставлявало собственост на господаря. С прогреса на културата се е смекчавала зависимостта на труда от собствениците на земята и оръдията на труда. Робството преминава в крепостничество, крепостничеството - в свободен труд, а с това заедно се изменят формите на разпределението.
За основи на съвременния порядък на разпределението служат: собствеността върху средствата на производството (земята и капитала) и свободата на договора.
Вследствие, че съществува собствеността върху средствата на производството във всека страна има в по-голям или по-малък размер население, което владее само работна сила, а не материалните фактори на производството. Това население добива средствата за съществуването си най-вече чрез продажбата на своята работна сила. Производството завеждат лицата, които се разпореждат с трите фактора на производството, така наречените предприематели. Предприемателите получават в свое разпореждане всичкия продукт на производството, от който те, ако са наели работниците, земята и оръдията на труда, (оръдията на труда често ги купува предприемателя), плащат за това известно възнаграждение на работниците, притежателите на земята и капитала. Останалата част, след като се извади частта на работниците и притежателите на средствата на производството, които не се занимават с промишлен труд и които заемат с принадлежащите им фактори на производството предприемателите съставлява собствения доход на предприемателите. Като извадим от дохода на предприемателите процента на принадлежащия капитал, ще получим предприемателската печалба. По такъв начин, съвременната организация на производството дава място на следните четири най-важни вида промишлени доходи.
1. Работническа заплата, която съставлява възнаграждението за отдадената в чуждо ползуване работна сила.
2. Предприемателска печалба, или предприемателска рента, която се извлича от воденето на предприятието.
3. Поземлена рента, която се извлича от правото на собственост върху земята.
4. Процент от капитала или, капитална рента, която се извлича от правото на собственост върху капитала.