Източник на рентните доходи

Поземлената и капиталната рента се получават от валовия доход на предприемателите. А възможността на този доход, както вече знаем, зависи от този факт, че принадения труд постъпва в собственост на предприемателя. От тук следва, че наименованите по-горе четири вида доходи се подвеждат под два класа: доходи от труда и доходи от владението на имущество или рентни доходи.
Действително, предприемателската печалба представлява донякъде смесен характер. Предприемателят, който завежда делото, харчи за това по-голямо или по-малко количество труд. Но работата се състои в това, че дохода на предприемателя зависи, преимуществено, не от количеството и качеството на неговия труд и от размера на предприятието, от размера на вложения в предприятието капитал. Мнозина земевладелци, фабриканти, търговци възлагат воденето на своите дела на управители, на директори, и някаква често нищожна част съставлява плащаното възнаграждение за воденето на делото, сравнено с печалбите, които те получават. В акционерните дружества труда на предприемателя става почти номинален. Тук капиталистът или предприемателят е колективно лице, което се състои от много физически лица, които не могат сами да водят делото, а затова то се възлага на директор с възнаграждение. И в същото това време, след като се извади това възнаграждение, някакъв значителен дивидент остава за акционерите, които не влагат никакъв или почти никакъв труд в предприятието. Акционерните дружества представляват съвършено ново явление. Това е такава форма на производството, при която цялото водене на предприятието преминава в ръцете на наемни лица, предприемателите се превръщат в прости рантеи. От казаното очевидно излиза, че предприемателската печалба, по естеството си, всецяло принадлежи към доходите от владението на имущества.
Тъй като всеки доход съставлява продукт на труда, то лицата, които не вземат непосредствено участие в производството, не биха могли да поддържат своето съществуване, ако продукта на труда на работниците не превишаваше количеството на предметите, които са необходими за удовлетворение на техните най-насъщни потребности. Както робовладетелят и феодалът извличали доходи и натрупвали своето богатство от принадения труд на своите подчинени, също така в съвременната система на наемния труд рентните доходи се извличат от принадения труд на наемните работници, и от този същия труд произхожда натрупването на капиталите, увеличението богатството на класовете, които не вземат непосредствено участие в производството, нарастването на държавните бюджети*.
----------------------------------------------------------------- *Натрупването частния капитал чрез собствения труд, а не чрез наемането на работници, играе най-нищожна роля в живота, както в това всеки може да се убеди, достатъчно е да погледне внимателно обкръжението. Може ли да събере колкото и да е значителен капитал селянинът, който обработва с ръцете си и със своето семейство принадлежащия му участък" - занаятчията, който с развитието на манифактурата и машинното производство не може даже да поддържа чрез самостоятелен труд своето съществуване и постепенно изчезва? Даже ако вземем най-добре плащаните идеологически класове - висшите чиновници, висшето духовенство, адвокатите, лекарите, литераторите, артистите, то много лица от тези класове могат ли да натрупат капитал от получаваната от тях заплата и хонорар. И ако някои от тях, най-добре платените, могат да направят спестявания, то каква нищожна част съставляват тези спестявания в сравнение с капитала, който се натрупва чрез промишлен начин.