Нееднаквост на разпределението в различните страни на собствеността върху земята и оръдията на труда

Собствеността върху земята и оръдията на труда е разпределена в различните страни твърде нееднакво. Класическа страна, в която са разделени трите фактора на производството между различните класове, се явява Англия. Земята, капитала и труда съставляват тук принадлежност на различни лица, при това предприемателите работят отчасти на собствен, отчасти на зает капитал; и за това четирите части, на които се дели продукта на националния труд - поземлената, капиталната, предприемателската ренти и работническата заплата - постъпват към четирите различни класа на обществото. В селскостопанствената промишленост на Англия земята принадлежи на едно малко число аристократически семейства, които сами не се занимават със стопанство, а отдават земята на фермери за арендна заплата; фермерите съставляват класа на предприемателите и получават предприемателска рента: представители на капитала се явяват, първо, тези същите фермери, които водят предприятието отчасти със собствен капитал; второ, паричните рантеи, които заемат фермерите с капитал за известен процент; представители на труда служат наемните работници, които получават работническа заплата. В обработващата, превозната и търговската промишлености земята в Англия, както и навсякъде, често съставлява собственост на предприемателя, а ако и да не е негова собственост, то тук частта на земевладелеца не е голяма сравнително с дохода от предприятието. Вследствие на това, че в Англия изчезват дребните самостоятелни форми на производството в обработващата промишленост, предприятията тук имат капиталистическа форма; продуктът на труда се дели между представителите на капитала и наемните работници. Почти същото трябва да се каже и за превозната промишленост. Само в търговията са се запазили още в незначителна степен дребните форми от предприятия, където едно и също лице се явява и като работник, и предприемател, и собственик на търговския капитал. Континентална Европа представлява много по-малко, сравнително с Англия, разделение на факторите на производството между различните класове. Тук наред с едно такова разделение, каквото видехме в Англия, намираме разни форми на съединение факторите на производството в едно лице. Така във всичките държави на европейския континент има в по-голям или в по-малък размер селяни-собственици, на които принадлежат всичките три елемента на производството: земята, труда и оръдията на труда. В селското стопанство твърде е разпространено съединението в едно лице на двата елемента на производството. Това се явява първо, когато земевладелеца сам се занимава с стопанство, като наема за това работници, второ, когато работника наема от собственика земята и я обработва със свои оръдия. Такава система господствува в Ирландия и значително е разпространена в Русия. В тези двата случая продуктът на труда се дели между два класа: земевладетелите и работниците. В континентална Европа, а особено у нас в България са се запазили и в обработващата промишленост, като не говоря вече за превозната и търговската, дребни форми предприятия, където предприемателите са едновременно и работници, и собственици на материалите и оръдията на труда; а ако при това те стоят на своя земя, в собствено жилище, то всичкия продукт на труда постъпва в тяхна полза. Доколкото дохода на хората, които се явяват едновременно и работници, и собственици на средствата на производството, превишава нормалната работническа заплата в това занятие, от което те извличат средствата за съществуване, дотолкова той е резултат от тяхната собственост върху средствата за производството.