Движение на процентовата величина

С прогреса на културата величината на процента, както на валовия, така и на чистия, проявявала досега тенденция към понижение. Най-важните причини на това явление се заключавали в нарастването на обезпечеността за възвръщането на дадените в ползуване капитали и в увеличението натрупването на капитала. В старите азиатски деспотства, в средните векове, процентът съдържал в себе си твърде висока застрахователна премия, вследствие на господстващата необезпеченост на общественото състояние, недостатъчната защита на правото, неудовлетворителната организация на съда. С нарастващата култура се е увеличавала обществената безопасност, защитата на правото, а затова се е намалила премията за риска. По-нататък нарастващата култура водила към намаление премията за риска и затова, че се е развила в обществото деловата честност, се е подобрявало така да се каже, качеството на заемодавците. Друга съществена причина за понижението величината на процента е било увеличението натрупването на капитала и неговата концентрация. Съразмерно с натрупването и концентрирането на капитала се е увеличавала капитализацията, тоест, превръщането на имуществата в паричен капитал за заем, нараствал класа на паричните рентеи и величината на принадлежащия нему капитал. В делото на понижението величината на процента не малка роля играе също така развитието в страната системата на банките, които събират в своите каси голямо число дребни спестявания.
Против тенденцията към падането величината на процента изпъкват обаче други влияния, които, макар непостоянно, но в известни периоди на времето действуват с голяма сила. Тук се отнасят преди всичко откриването на нови производителни употребления на капитала, които усилват търсенето му. Така например, в настоящето столетие понижението на процента било задържано по един най-действителен начин чрез употреблението на огромни маси от капитал за преобразуването пътищата на съобщенията (построяването железници, параходи, телеграфи), за осветлението на градовете с газ и водоснабдяването в градовете. По-нататък, голямо търсене на капитала и чрез това повдигането на процента произвеждат влезлите в най-ново време в употреба заеми на държавите, провинциите, градовете. Най-после, в богатите страни като причина, която противодействува на понижението на процента, се явява емиграцията на капитала. Заедно с това емиграцията на капитала води към по-голямо или по-малко уравнение величината на процента в разните страни.
Колкото повече се понижава в една страна величината на процента, толкова по-силно се проявяват условия, които противодействуват на понижението на процента. Понеже, колкото е по-нисък процента, толкова е по-енергично стремлението да се намери по-полезно занятие за капитала, толкова по-охотно и по-обширно правят обществени заеми, толкова по-значителна е емиграцията на капитала.
В европейските държави, в течение на XIX столетие, противодействащи на понижението на процента причини два пъти за продължително време вземали връх над причините, които съдействували за такова понижение. Повдигането на процента имало местото си в периода на времето от 1790 до 1820 година и в периода на времето от 1848 до 1866 година. Първото повдигане било извикано от грамадните държавни заеми за войната с Френската република и Наполеон; второто - от преобразуването на пътищата за съобщение чрез прилагането към тях на парната сила. В сегашно време величината на процента в повечето от европейските държави само малко е по-ниска от величината му в последната четвъртина на миналото столетие. В Англия обаче величината на обикновения процент в сегашно време е същата тази, каквато е била вече при Георг II.