Условия, които определят величината на процента

Величината на чистия процент при действащата сега свободна конкуренция се определя от търсенето на капитала и предлагането му. Само от себе си се разбира, че притежателите на капиталите, които ги дават в чуждо ползуване получават от тях доход във форма на процент по-малък, отколкото какъвто те биха могли да получат при самостоятелно употребление на своите капитали в промишлено дело. Обаче, величината на процента може да се понижи само до такъв размер, при който притежателите на капитала се решават сами да се занимава с промишлено дело вместо да дават капитала за малък процент. Възможността на това особено се облекчава от развитието в последно време на акционерните дружества, които откриват място за дребните капитали и за капиталите на лица от непромишлената класа. Най-ниската граница, до която може да се понижи процентът, не е някаква определена величина. Тя се изменя съответствено с изменението на ползите от промишленото употребление на капитала.