Причините за различието на работническата заплата в различните отрасли на занятията

До сега говорихме за условията, които определят величината на работническата заплата за обикновения прост труд, който не представлява никакви специални особености - този труд, с който всека страна е заета главната маса от наемните работници. Но има много занятия, които се вършат чрез наем, със заплата, която се отличава от заплатата за обикновения труд. Причините на тези отстъпления са формулирани още от Ад. Смит; у новите писатели най-подробно са изложени у Д. С. Мил. Ние накратко ще кажем най-важните пунктове на този въпрос. Първата причина за разликата в работническата заплата се заключава в това, че в различните отрасли на труда се изисква нееднакво време в обучението, за да се подготви един човек към дадено занятие. Дърводелецът, ковачът, стругарят и въобще занаятчиите получават повече от копача; огромни размери достига възнаграждението на труда от висок специален характер - възнаграждението на агронома, технолога, инженера. Причината за това явление се заключава в съперничеството. Грамадна част от работниците нямат възможност да дадат на децата си техническо обучение. Нуждата ги заставя да пращат децата на работа със заплата, щом само последните достигнат възрастта, когато могат да печелят каквото и да е. Затова предлагането на простия труд сравнително с търсенето му е винаги по-голямо, отколкото предлагането на професионалния труд. От тук произхожда и високата заплата на последния. Този фактически монопол на обучението и образованието има за следствие това, че съвременното общество съвсем още не се е освободило от кастовото устройство на древните общества. „ Разделението между разните разреди на работниците, - казва по този случай Мил - досега остава така твърдо и линията на разделението между тях е така рязка, щото резултатът почти се равнява на наследственото раз-деление на касти; всяко занятие се попълва най-вече от децата на тези хора, които вече са се занимавали с него или с професии, които са му близки в общественото мнение, или от децата на хората, които, като са се родили на ниска степен, успели да се издигнат чрез своята енергия. Свободните професии се попълват изключително от синовете на хората на тези същите професии или от празния клас. Висшите разреди на механическите занятия се попълват от синовете на хората, които се занимават с тях или на търговците, които стоят на еднаква с тях степен. Също така е и в нисшите разреди на техническия труд, а простите работници, с изключение на отделни случаи, си остават наследствено в своето предишно състояние. Затова, величината на заплатата във всеки от тези разреди досега се определя не толкова от степента на размножаването общото население на страната, колкото от размножаването на хората на този самия разред". Втората причина за разликата на работническата заплата в различните отрасли на занятията се заключава в степента на риска, който е свързан с дадено занятие. В заплатата на матроса има част която служи за възнаграждение на опасността на неговото занятие. В заплатата на хамалина, който очаква наемател на ъгъла на улицата или на пазара, има част за възнаграждение на това, че той рискува да остане някой ден и без работа. Третата причина се заключава в по-голямата или по-малката трудност на работата. За да се привлекат хората към работа от рода на вонящите, мръсните, нездравите и извънредно трудна за силите на човека, непременно трябва да се предложи по-висока работническа заплата. Най-после, в числото на причините за различието на работническата заплата в различните занятия важна роля играе работата на жените и децата. Действително че, при равни други условия, работническата заплата бива по-ниска в занятията, в които жената и децата помагат в труда на работника. В тези занятия това количество от средства, което е необходимо за поддържането на семейството, се получава за труда на цялото семейство, тогава когато в занятията където жените и децата не работят, то трябва да се добива от работата само на мъжа. Но - отбелязва Мил - невъзможно е да се заключава от този аргумент за изключването на жените от свободното съперничество на трудовия пазар. Ако труда на мъжа и жената им дава даже и не по-голяма заплата, отколкото би получил сам мъжа, то има твърде важна полза за жената, че нейното съществуване не зависи от господаря. Но децата, по необходимост, трябва да бъдат в зависимо положение, затова понижението на заплатата от тяхното съперничество на трудовия пазар служи като важно обстоятелство за ограничението на труда им с цел, да могат те по-добре да се възпитават.