Оръдията на труда

Третият основен елемент на производството са оръдията на труда.
Разликата между материалите и оръдията на труда се заключава в това, че първите служат за производство само един път, и с този един път се разрушават или стават неудобни за втори път. Вторите обаче служат повече или по-малко за по-дълъг ред производителни операции. Преждата, която се преработва в сукно, се разрушава. Машините, които приготвят сукното, служат с десетки години. Понякога материалите могат да се използват в работа по два и три пъти, но това се случва чрез прекратяване съществуването на продукта, за който те са били употребени преди. Така златото, което се съдържа в монетите, може да бъде преляно в браслет, кирпичите от къщата могат след нейното разрушение да служат за построяване на друго здание. Съвършено друга е ролята на оръдията в производството. Те служат за ред производителни процеси, като не изискват при това да се прекрати съществуването па приготвените от тях продукти.
Оръдията на труда се явяват още в най-нисшата степен на човешкото съществуване. В пещерите от най-дълбоката древност намираме заедно с костите каменни оръдия и каменно оръжие. В началото на човешката история наред с камъните, костите и дърветата, важна роля в реда на оръдията на труда играят опитомените, възпитаните в неволя животни, т. е. такива животни, които сами вече претърпели изменение вследствие труда на човека. Приготвянето на работнически оръдия характеризира само процеса на човешкия труд. Както костите, които се намират в земната кора, имат твърде важно значение за познаване организацията на отживелите породи животни, тъй също и останките от древни оръдия на труда имат не по-малка важност за обсъждането на предишните икономически обществени формации. Икономическите епохи, казва Маркс, се отличават една от друга не с това, какво се е работило, какви предмети са се произвеждали в течение на тези епохи, но с това по какъв начин, при помощта на какви оръдия на труда те са били произвеждани.
При това най-голямо значение за характеристиката на обществените епохи на производството представляват механическите оръдия на труда. Тези чудеса на промишлеността, тази грамадна производителност на труда, каквито виждаме в настояще време в Западна Европа, се дължат на изобретението и обширното приложение на машините.
В по-обширния смисъл в числото на оръдията на труда се включват не само тези предмети, посредством които трудът действува на преработваемите материали, но така също и всичките други материални условия при процеса на труда, като например работническите постройки, доковете, хамбарите, земеделските постройки за добитъка и разни други постройки, необходими при изпълнението на промишления труд.
Значението на труда и оръдията му в обществения живот, което съставлява съдържането на икономическите изследвания, се изяснява във всичките три отдела на настоящата книга.