Понятието капитал

Думата „капитал" се е образувала в средновековния латински език от латинското „Саput" и означавало изключително дадената в заем сума като нещо основно, в различие от процентите, които са като принадлежност на заемната операция. Това разбиране на думата „капитал" се е задържало здраво докато се е появило учението на физиократите и Адам Смит. Физиократите, като опровергават основното начало на меркантилистите, че богатството, а следователно и неговата част - капитала, се заключават единствено в парите, разширяват заедно с това значението на думата капитал. „Който постоянно всяка година -казва Тюрго - получава ценности (valeurs) повече, отколкото изразходва, той може да събира излишъка. Това събиране на ценности съставлява това, което наричат капитал. Абсолютно е все едно да ли тези суми, ценности или този капитал се заключават в метал или в други вещи, понеже парите представляват от себе си всякакъв род ценности, също както всичките останали видове ценности представляват пари". По-ограничено е определението на капитала, направено от Адам Смит: „Когато човек притежава такова количество спестени запаси, казва той, щото те са достатъчни за подържане живота му в продължение на месеци и години, то той естествено се старае да получи доход от по-голямата част от тези запаси, като оставя за собствено настоящо потребление само такова количество, каквото би достигнало за подържане на съществуването му до тогава, до когато ще започне да получава доход. Всичките тези запаси може да се разделят на две части. Тази част от запасите, от която той очаква да получи доход, се нарича капитал. Другата служи за непосредствено потребление. Запасите, събрани и обърнати в капитал, могат да бъдат употребени или от човека, който ги притежава, или пък дадени в заем на друго лице".
Наред с новото разбиране на капитала в науката, се е разширило значението на тази дума и в обикновения език, но не е получило и досега определен смисъл. В обикновената реч капитал наричат значителна стойност, която владее някое юридическо или физическо лице. Това владение може да се състои от различни предмети: земя, парк, картинна галерия, разкошна покъщнина, фабрика, пари. Колко голяма требва да бъде стойността на владението, че да бъде наречено капитал, за това няма определен мащаб. Капитал се нарича още само имуществото, което носи доход. Това понятие, от една страна, е по-тясно от предидущото, а от друга - по-широко. По-тясно е в това отношение, че признава за капитал само имуществата, които принасят доход. По-широко пък за това, че не изисква концентрирането на голяма стойност в едни ръце. Палтото, поставено от шивача за продажба, по това определение, е капитал. Най-после, думата капитал прилагат към знанията и способностите на индивида и народа в този смисъл, че тези качества увеличават както дохода на отделно лице, така и богатството на целия народ.
В тези значения, с по-нататъшните им подразделения и ограничения, употребяват думата капитал в икономическата наука. Всичките дефиниции, които съществуват в литературата за капитала, могат да се сведат в следната класификация. Преди всичко тези дефиниции се разпадат на две големи групи. Първо - под капитал разбират само средствата на производството. Второ - средствата на потреблението, т. е. всичките предмети, които служат за удовлетворение на човешките потребности. Също така повечето от писателите отнасят към средствата на производството само материалните предмети, други считат за средство на производството също така и нематериалните блага (способностите, знанията, талантите). Друго важно различие в разбирането на понятието капитал се състои в това: требва ли да се смята земята за капитал. Писателите, които считат за капитал всичките средства на производството, отнасят към него и поземлените участъци. Другите, болшинството, разбират само произведените от човешкия труд материални предмети. Основанието, за което не подвеждат под един термин земята и продуктите, произведение на човешкия труд, се заключава в грамадното различие в значението на тези два предмета в народното стопанство. Поземлените участъци представляват чист продукт на природата. Тяхното количество е постоянна величина; между това, когато набирането и разрушението продуктите на човешкия труд се намират в зависимост от деятелността на човека и обществото. Стойността на поземлените участъци може да се увеличава независимо от деятелността на техните собственици, тя се увеличава от нарастването на населението. Стойността на произведенията от човешкия труд се увеличава заедно с увеличението количеството на труда, който е вложен в тези произведения. Освен тези най-важни различия съществуват още много други. А за това, подвеждането на земите и продуктите на човешкия труд под един термин не представлява никакви ползи и само води към разбъркване на понятията. Не представлява никакви ползи понеже, вследствие съвършеното различие на икономическата природа на тези два предмета, не съществуват за тях общи термини. Поради това писателите, които подвеждат земята под понятието капитал, са принудени във всичките случаи да говорят за земята като капитал, отделно и за продуктите на труда като капитал, също така отделно. Има още едно различие в дефинициите на капитала, което се касае до писателите от втората група. Едни от тях отнасят към капитала всичките предмети, които служат за удовлетворение на човешките потребности. Други - болшинството - само такива потребителни предмети, които принасят доход на техните владетели.
Според нас, характерните свойства на тези предмети, които влизат в понятието капитал, са следните две: тези предмети представляват от само себе си продукти на човешкия труд и са предназначени за получаване доход от тях. Тези свойства на предметите се признават за основни в голямо болшинство дефиниции на капитала, които съществуват в икономическата литература. Заедно с това тези признаци имат важно значение в икономическия живот. И така, най-разпространеното в обикновената реч и в икономическата литература понятие за капитала е това същото, което било формулирано от Адам Смит. Капитал е тази част от имуществото на едно лице, която е произведена чрез човешки труд и се употребява, за да се получи от нея доход.