Съставните части на капитала

Като определихме понятието капитал, ние можем сега да изчислим кои части от народното имущество требва да се отнесат към капитала.

  1. Всички тези материали на производството, които сами са произведени чрез човешки труд, като: получените минерали, семената, памука, преждата и пр.
  2. Оръдията на труда: инструментите и машините, които употребява човек за увеличение производителността на труда; домашните животни, които се използват за работа.
  3. Спомагателните средства при производството, каквито са: въглищата, дървата, барута в планинските работи, сярната киселина и пр.
  4. Постройките за производство: фабричните здания, селскостопанствените сгради, зданията за съхранение на материали, каналите, железните, шосейните и други пътища.
  5. При съвременното устройство на обществото, което се характеризира със съществуването на клас от хора, които купуват труд, и клас от хора, които продават труд, към капитала се отнасят също така и средствата за продоволствието на работниците, които им се дават от стопаните на промишлените предприятия. По същество почти е все едно дава ли стопанина на работниците работната им заплата в пари или в натура. Средствата за продоволствието на работниците ги отнасят към капитала за това, че те представляват събран труд и принасят доход на стопаните, които ги дават на работниците като работна заплата. Дохода тук зависи от това, че количеството на труда, което се заключава в работната плата на работниците е по-малко от количеството на труда, който се намира в произведените от работниците продукти, които постъпват в собственост на стопаните на промишлените предприятия. Средствата за продоволствието на работниците наричат още фонд на работната плата.
  6. Запаси от готови продукти, докато те още не са достигнали до потребление. Тук принадлежат стоките, които се намират в складовете, във фабриките, в сухопътните коли, в железопътните вагони и корабите и очакват своята продажба. Макар много от тези запаси да се отнасят към предметите от непосредствено потребление, търговецът ги държи не за удовлетворение на собствените си потребности, а за извличане доход.
  7. Металните пари, когато са употребени, за да принесат доход. Книжните пари, а също така и различните кредитни документи (платежната разписка, вексел, чек, банков билет) и процентните книжа, които имат стойност не сами по себе, а само като представители на изискателите на част от народното имущество, не могат да бъдат причислени към капитала. Ако и да наричат в обикновената реч тези предмети капитал, то е само метафизически, а именно в такъв смисъл, че те представляват свидетелство за предстоящото получаване на настоящ, реален капитал.
  8. Потребителни предмети, които се отдават за ползуване с цел да се извлече доход. Такива са: къщите, файтоните, мебелите и др.

Предметите, които служат за производство, съставляват най-значителната по стойност и най-важната по социално значение част от националния капитал. Тази част от националния капитал наричат капитал за производство. Мнозина икономисти ограничават понятието капитал само с тази част на националното богатство, а за това определят капитала, като „сгрупиран труд, който служи за по-нататъшно производство." В отдела на производството, което сега излагаме, ни предстои да говорим почти изключително само за тази част на националния капитал.
Като определихме понятието капитал, ще се постараем сега да обясним значението му в производството.