Комунизъм в първобитните общества

В първобитните общества не се среща индивидуална собственост не само върху недвижимите, но и върху движимите имущества. Всички вещи принадлежат в общност на всичките членове на общината. В такива имуществени отношения живеят в настояще време обществата в Южна Африка, туземните жители на Америка и островите на Южни океан. Причината за материалния комунизъм в първобитните общества се заключава в общността на занятията, с които се занимават членовете на обществото. Ако общината живее покрай брега на морето, то всеки от членовете й, в едно и също време, е лодкостроител, моряк и риболовец; ако ли тя обитава вътре в страната, то всеки построява жилище, преследва дивите животни, обработва земята, приготвя оръдия. Такава форма на производството, която представлява общност на занятията, т. е. проста кооперация на труда в риболовството, лова, нападението и защитата, отглеждането на добитъка, очистването на горски пространства за обработване, напояването, обработването на земята, построяването на жилища и оръдия па труда като мрежи, лодки и т. н., налага от своя страна и общност в потреблението на всичко произведено, общност на имуществата. Индивидуалната собственост възниква и се разширява както по обема на съдържащите се в нея права, така и по рода на принадлежащите й обекти, само съразмерно с развитието разделението на труда и произтичащото от тук образуване на отделни занятия.