Най-важните признаци на дребното промишлено предприятие

Семейна форма на производство се нарича тази, където всичките участващи лица в производството са членове на семейството, и средствата на труда съставляват общо тяхно имущество. Тази форма на производството разглеждаме едновременно с дребните промишлени предприятия, които заключават в себе си наемен труд, затуй че между тези два вида промишлени предприятия има много общо в техническо, икономическо и социално отношение. И това общо помежду им зависи от туй, че и двата вида стопанствени предприятия представляват от себе си дребна промишленост, характерните признаци на която са следните.
В дребната промишленост предприемателят се явява същевременно стопанин и работник. Той работи или сам, или заедно със семейството си. Ако даже и да наема работници, то е в малък брой и при това заедно с тях сам се занимава с ръчен труд. В дребната промишленост се разходва относително малък капитал, следствие на което тя, при еднакви останали условия, твърде в по-малка степен, отколкото едрата, може да се ползва от разделението на труда, от усъвършенстваните оръдия, машините и кредита.
По различието в продажбата на произведените от дребната промишленост продукти различават:
а)    Домашна промишленост, когато предприемателя и семейството му произвеждат изделия за собствено потребление;
б)    Занаятчийска промишленост, когато изделията се произвеждат по поръчка;
в)    Кустарна промишленост, когато изделията се произвеждат за продаване на пазарището на неизвестен от по-рано купувач.
За да определим значението на дребното промишлено производство в икономията на народите, нека хвърлим, макар и бегло, един поглед върху съдбата му в отдавна миналите времена и върху обстоятелствата, при които и вследствие на които то се намира в днешното боево и в много отношения опасно положение.