Съдържание

Условията за производителността на труда, които са свързани със самия труд

Трудът по съществото си е приятна деятелност. Още от времето, когато изгонили Адам от рая и до днешен ден физическия труд се счита за неприятна необходимост. Такъв възглед за труда смесва различни неща; той смесва трудовата деятелност на човека с условията на проявяването й. Физическият труд се състои изключително в движение на мускулите, а мускулите имат движението за единствен род деятелност към която са способни; те имат необходима нужда от движение. Движението съставлява функцията на мускулите, както зрението съставлява функцията на очите, слушането - функцията на ушите, пищеваренето - функцията на стомаха. Ние получаваме приятно чувство, наслаждаваме се от здраве, когато всеки наш орган е зает със своята функция с известна степен от енергия. Ако нашите нерви и мускули нямат достатъчно работа, то ние чувствуваме една отпуснатост, от която можем да се освободим, само чрез съответно упражнение на нашето тяло. От тука само по себе си следва, че неприятните чувства, които трудът произвежда на трудещия се човек, произлизат не от същността на самата деятелност, която носи името труд, а от външните обстоятелства, които непременно съпровождат тази деятелност в историята и до настояще време.
Неблагоприятните външни обстоятелства, които обикновено съпровождат човешкия труд, са най-вече следствие на този факт, че не самите работници устройват обстановката на труда. Господстващите класи, като не са заети с физически труд, не са били заинтересовани да устроят труда така, щото той да се извършва при възможното отстранение на всичките неудобни за него обстоятелства. Въобще казано, те са се грижили само за това, щото обстановката на труда да бъде по възможност по-евтина, а продуктите на труда, които постъпват в тяхна собственост, да бъдат по възможности изобилни. Да се смекчат и отстранят условията, които правят физическия труд изморителен, нездрав, неприятен, e една от най-важните проблеми на човечеството. Мерките, които ни водят към тази цел, се изясняват сами по себе си от анализа на явленията на производството и разпределението на богатствата.